S cieľom uľahčiť Vám používanie nášho e-shopu využívame cookies, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve Vašim potrebám. Vaša ďalšia návšteva našich stránok, tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Používaním e-shopu súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

 

 • Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky.
 • Predávajúci KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880 
 • Dodávateľ  KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880 
 • Prevádzkovateľ  internetovej stránky (e-shopu) www.jassa.sk je KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880 
 • E-shopom je informačný systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

Objednávanie tovaru

 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.jassa.sk Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, telefónne číslo, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady.

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol.

 

Cena

 

Pre kupujúceho vždy platí cena aktuálna v čase záväzného objednania tovaru a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Predávajúci je platca DPH.

 

Dodacie podmienky

 

Dodacia lehota

 

Dodacia lehota je zvyčajne od 2 do 5-tich pracovných dní od zaslania objednávky. V prípade väčších objednávok, alebo momentálnej nedostupnosti tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať o termíne dodania. Tovar bude doručený najneskôr do 30-tich dní od zaslania objednávky.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

 

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Spôsob dodania tovaru

 

Tovar je dodaný prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Zásielkovňa s.r.o., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

 

Poplatky za prepravu a balné

 

Poplatok závisí od hmotnosti a veľkosti objednaného tovaru. Cenu za prepravu tovaru sa kupujúci vždy dozvie v procese objednávania pred tým, ako odošle záväznú objednávku.

 

Spôsob platby

 

 • dobierka (poplatok za takúto formu platby je 1,99 EUR), kupujúci platí pri preberaní tovaru doručovateľskej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 • vopred prevodom na účet predávajúceho, tovar je expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov
 • platobnou bránou GoPay (platba platobnou kartou, platba online prevodom, platba elektonickou peňaženkou). 

 

Záruka a reklamácia

 

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry predávajúcemu. Bližšie informácie sú uvedené v reklamačnom poriadku. Potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami, kupujúci zároveň potvrdzuje, že je oboznámený s reklamačným poriadkom.

 

Vrátenie tovaru

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho. Tovar je možné vrátiť len poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné uviesť číslo bankového účtu, kde majú byť peniaze vrátené, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej forme vrátenia peňazí. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

Ochrana osobných údajov 

 

 • Pravidlá ochrany osobných údajov sú vytvorené a spracované v súlade s aktuálne účinným nariadením GDPR a novým zákonom č.18/2018 Z. z.
 • Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e- mailová adresa, firemné údaje – IČO, IČ DPH
 • Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 • Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy. za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný jednorázový automatický mail pre hodnotenie e-shopu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Neprevzatie zásielky - balíka

 • Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav).
 • Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 • Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predávajúceho.
 • Ak zákazník nezaplatí objednávku, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

Záverečné ustanovenia

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto boli odoslané kupujúcemu.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačný poriadok.
 • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačný poriadok.
 • Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.5.2018

 

Prevádzkovateľ a zodpovedný vedúci elektronického obchodu www.jassa.sk:

 

KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO:50989880

 

Jassa

NWI1NWViNm