S cieľom uľahčiť Vám používanie nášho e-shopu využívame cookies, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve Vašim potrebám. Vaša ďalšia návšteva našich stránok, tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Používaním e-shopu súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

 

 • Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej objednávky.
 • Predávajúci KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880 
 • Dodávateľ  KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880 
 • Prevádzkovateľ  internetovej stránky (e-shopu) www.jassa.sk je KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880 
 • E-shopom je informačný systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

 

Objednávanie tovaru

 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho prostredníctvom elektronického obchodu www.jassa.sk Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, telefónne číslo, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady.

Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Po záväznom potvrdení objednávky dostane kupujúci spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol.

 

Cena

 

Pre kupujúceho vždy platí cena aktuálna v čase záväzného objednania tovaru a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny produktu v budúcnosti. Predávajúci je platca DPH.

 

Dodacie podmienky

 

Dodacia lehota

 

Dodacia lehota je zvyčajne od 2 do 5-tich pracovných dní od zaslania objednávky. V prípade väčších objednávok, alebo momentálnej nedostupnosti tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať o termíne dodania. Tovar bude doručený najneskôr do 30-tich dní od zaslania objednávky.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

 

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Spôsob dodania tovaru

 

Tovar je dodaný prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Zásielkovňa s.r.o., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

 

Poplatky za prepravu a balné

 

Poplatok závisí od hmotnosti a veľkosti objednaného tovaru. Cenu za prepravu tovaru sa kupujúci vždy dozvie v procese objednávania pred tým, ako odošle záväznú objednávku.

 

Spôsob platby

 

 • dobierka (poplatok za takúto formu platby je 1,99 EUR), kupujúci platí pri preberaní tovaru doručovateľskej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 • vopred prevodom na účet predávajúceho, tovar je expedovaný až po pripísaní peňažných prostriedkov
 • platobnou bránou GoPay (platba platobnou kartou, platba online prevodom, platba elektonickou peňaženkou). 

 

Záruka a reklamácia

 

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav) je stanovená na 24 mesiacov. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane faktúry predávajúcemu. Bližšie informácie sú uvedené v reklamačnom poriadku. Potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami, kupujúci zároveň potvrdzuje, že je oboznámený s reklamačným poriadkom.

 

Vrátenie tovaru

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho. Tovar je možné vrátiť len poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné uviesť číslo bankového účtu, kde majú byť peniaze vrátené, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej forme vrátenia peňazí. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

Ochrana osobných údajov 

 

 • Pravidlá ochrany osobných údajov sú vytvorené a spracované v súlade s aktuálne účinným nariadením GDPR a novým zákonom č.18/2018 Z. z.
 • Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
 • Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e- mailová adresa, firemné údaje – IČO, IČ DPH
 • Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia objednávky.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 • Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy. za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný jednorázový automatický mail pre hodnotenie e-shopu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Neprevzatie zásielky - balíka

 • Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav).
 • Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
 • Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predávajúceho.
 • Ak zákazník nezaplatí objednávku, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

Záverečné ustanovenia

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto boli odoslané kupujúcemu.
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačný poriadok.
 • Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačný poriadok.
 • Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.5.2018

 

Prevádzkovateľ a zodpovedný vedúci elektronického obchodu www.jassa.sk:

 

KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO:50989880

 

Jassa

Ochrana osobných údajov

 • TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ elektronického obchodu www.jassa.sk, KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880, mobil: +421 905 396 271, e-mail: jassa@jassa.sk (ďalej len "správca").
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 • ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 • ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie objednávky, vytvorenie daňových dokladov za tovar, obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 • DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 • ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na jassa@jassa.sk
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2018

 

Jassa

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

 

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať:

 

1) oznámte reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 1. a) na e-mailovú adresu: jassa@jassa.sk , b) telefonicky na čísle +421 905 396 271

Tieto kontakty využite aj v prípade, ak potrebujete pomoc ohľadne postupu reklamovania.

 

2) Spíšte reklamáciu a nezabudnite do nej zahrnúť:

 

 1. a) označenie a popis chyby,
 2. b) číslo objednávky,
 3. c) kópiu kúpneho dokladu (faktúry),
 4. d) kontakt na vás, ako kupujúceho.

3) odošlite reklamovaný tovar spolu s písomnou formou reklamácie predávajúcemu na adresu:

 

KARPATINYA s.r.o., Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa vo vyhovujúcom prepravnom obale.

 

Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Doporučujeme, ak bude tovar zasielaný, poslať ho ako balík doporučenou zásielkou a poistený.

Neposielajte tovar na dobierku alebo s poštovným, ktoré hradí adresát. Takéto zásielky predávajúci nepreberá.

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní.

Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka.

Po obdržaní reklamovaného tovaru budeme zákazníka bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www.jassa.sk je štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.

 

Záruka sa nevzťahuje:

 

 1. a) na opotrebenie bežným používaním výrobkov,
 2. b) na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením,
 3. c) na chyby spôsobené nedodržaním pokynov na používanie a údržbu,
 4. d) na chyby, o ktorých kupujúci vie a bola na ne poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

 

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

a) nepredložením dokladu o zaplatení,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

V prípade výmeny tovaru si predávajúci vyhradzuje právo nahradiť tovar obdobným tovarom s porovnateľnými parametrami. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšej reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a reklamačného dokladu. Záručná doba začne plynúť znovu od prevzatia nového tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave zabezpečenej predávajúcim (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny.

V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

Jassa

Formulár pre vrátenie tovaru

Kliknite sem pre zobrazenie formulára na vrátenie tovaru do 14 dní od jeho doručenia: FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU www.jassa.sk.pdf

Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže (ďalej aj ako „súťaž“) na www.jassa.skwww.facebook.com/jassahandmade a www.instagram.com/jassa_handmade (ďalej len „štatút“).

 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 

KARPATINYA s.r.o.

Kuchyňa 153

900 52 Kuchyňa

 

IČO: 50989880

DIČ: 2120567174

IČ DPH: SK2120567174

 

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 121267/B zo dňa 19. 7. 2017

 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 

 

ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

Účelom súťaže propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázkou vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke alebo instagramovom profile.

 

LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa jej zverejnenia až do jej ukončenia vyhlasovateľom na jeho stránke a sociálnych sieťach. Najneskôr do tohto času je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod otázkou vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke.

Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu. 

Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

 

 •  produkt alebo darčekovú poukážku, ktoré súvisia s predmetom podnikania vyhlasovateľa (ďalej len „hlavná cena“)

 

ŽREBOVANIE A OCENENIE

Žrebovanie súťažiaceho, ktorí splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhráva hlavnú cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercu vykoná vyhlasovateľ súťaže.

Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu len raz.

Vyžrebovaný bude aj náhradník na hlavnú cenu v prípade, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom alebo správou na sociálnej sieti facebook o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude       vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke www.jassa.sk a na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/jassahandmade a na jeho instagramovom profile www.instagram.com/jassa_handmade

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

 

V Kuchyni dňa 1.1.2021

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 

KARPATINYA s.r.o.

Kuchyňa 153

900 52 Kuchyňa

 

IČO: 50989880

DIČ: 2120567174

IČ DPH: SK2120567174

 

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 121267/B zo dňa 19. 7. 2017

 

 

 

 

 

 

 

MmVhODc4