S cieľom uľahčiť Vám používanie nášho e-shopu využívame cookies. Kliknutím na tlačítko "SÚHLASÍM" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických a marketingových cookies pre nás a našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti používané počas celej doby prezerania nášho e-shopu. Prečítajte si podrobné informácie a nastavenia cookies

+421905396271+421905396271     jassa@jassa.sk   jassa@jassa.sk                                                                                                  Jassa | od mamy s láskou


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a nás, ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.jassa.sk

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti nás a Vás.

VYMEDZENIE POJMOV

 • Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim Zmluvu o kúpe tovaru odoslaním záväznej Objednávky.
 • Predávajúci KARPATINYA s.r.o., so sídlom Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880, DIČ: 2120567174, IČ DPH: SK2120567174, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 121267/B zo dňa 19. 7. 2017, e-mail: jassa@jassa.sk, telefónne číslo +421 905 396 271
 • Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej objednávky zaslanej prostredníctvom e-shopu jassa.sk a je uzavretá vo chvíli, kedy od nás dostanete potvrdenie objednávky.
 • Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe tovaru s nami.
 • Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na e-shope jassa.sk
 • E-shop je informačný systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje nákup tovarov alebo služieb.
 • Prevádzkovateľ  internetovej stránky (E-shopu) jassa.sk je KARPATINYA s.r.o., so sídlom Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880, DIČ: 2120567174, IČ DPH: SK2120567174, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 121267/B zo dňa 19. 7. 2017, e-mail: jassa@jassa.sk, telefónne číslo +421 905 396 271
 • Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného tovaru a uzavretých Zmlúv.
 • Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za tovar.
 • Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátene ceny za jeho zabalenie.
 • Dobierka je príplatková služba pri doručení zásielky Kupujúcemu s povinnosťou platby až pri osobnom prevzatí Tovaru.
 • Celková cena je súčet ceny a ceny za dopravu. V prípade ak si kupujúci zvolí Dobierku je to súčet ceny, ceny za dopravu a Dobierky.
 • DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.
 • Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na celkovú cenu.

UZATVORENIE ZMLUVY

Kúpna zmluva sa uzatvára iba v slovenskom jazyku na základe objednávky kupujúceho prostredníctvom webového rozhrania E-shopu www.jassa.sk

 

K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:

 1. a) Informácie o nakupovanom tovare, počet kusov tovaru (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "KÚPIŤ").
 2. b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru, vybraného spôsobu jeho doručenia a vybraného spôsobu platby.
 3. c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 

Pri nákupe tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste nám poskytli pri objednaní tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

 

V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" Objednávku vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami a so spracovaním osobných údajov, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo nám.

 

Vašu Objednávku Vám automaticky potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Toto automatické potvrdenie Vašej objednávky však ešte nie okamihom uzavretia Zmluvy. Súčasťou automatického potvrdenia bude zhrnutie Objednávky, tieto Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok a Formulár na odstúpenie od Zmluvy. Zmluva bude uzatvorená až na základe následného manuálneho potvrdenia objednávky, ktoré bude vykonané v čo najkratšom čase po tom, ako skontrolujeme, že Tovar je skladom a možno ho odoslať, čo potvrdíme ďalšou správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou tohto potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a Faktúra. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi nami a Vami. Všeobecné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu objednania Tovaru, tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

 

Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.

 

V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.

 

V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.

 

V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

 

V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

 

UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

 

Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.

Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.

Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.

Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.

Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 3 roky nevyužívate, či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.

Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia. 

 

CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 

Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

 

Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.

 

Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

 

 1. a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 7 dní.
 2. b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu GoPay, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: gopay.com/sk/ V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 7 dní.
 3. c) Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru. Poplatok za takúto formu platby je 1,99 EUR, kupujúci platí pri preberaní tovaru doručovateľskej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. alebo Packeta Slovakia s.r.o. podľa toho, aký spôsob dopravy si Kupujúci vyberie.

 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar Celkovú cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania Objednávky.

 

Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po potvrdení objednávky z našej strany, kedy dochádza k uzatvoreniu Zmluvy medzi nami a Vami. Faktúra bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.

 

Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

 

DORUČENIE TOVARU

 

Dodacia lehota

 

Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.

 

Štandardná doba doručenia je 3 až 5 pracovných dní od zaslania Objednávky. V prípade väčších objednávok, alebo momentálnej nedostupnosti tovaru bude predávajúci kupujúceho informovať o termíne dodania. Tovar bude doručený najneskôr do 30-tich dní od zaslania objednávky.

 

V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovať v prípade:

 1. a) mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať.
 2. b) omeškania s dodaním Tovaru od Nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od potvrdenia Objednávky, a to z akéhokoľvek dôvodu, ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

 

V prípade, ak štandardná doba doručenia Tovaru je dlhšia ako 30 dní od potvrdenia Objednávky, budeme Vás o tom vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe dostupnosti Tovaru uverejnenej na E-shope a zaslaním osobitného e-mailu so žiadosťou o potvrdenie, že beriete na vedomie túto dodaciu lehotu Tovaru. Ak nebudete s touto dodacou dobou súhlasiť, máte právo od Zmluvy odstúpiť.

 

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

 

Druh a množstvo tovaru v Celkovej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania Objednávky.

Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Spôsob dodania tovaru

 

Tovar Vám bude doručený podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich možností:

 1. Osobný odber na pobočkách Slovenská pošta, a.s.
 2. Osobný odber na výdajných miestach Packeta Slovakia s.r.o.
 3. Osobný odber na výdajných miestach (Parcel Shop) GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 4. Doručenie prostredníctvom dopravnej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

 

Tovar je možné doručiť v rámci Slovenskej republiky vyššie uvedenými spôsobmi dodania.

Do Českej republiky je možné dodanie tovaru prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia, s.r.o. s osobným prevzatím na ich výdajných miestach.

 

Poplatky za prepravu a balné

 

Poplatok závisí od hmotnosti a veľkosti objednaného Tovaru. Cenu za prepravu Tovaru sa Kupujúci vždy dozvie v procese objednávania pred tým, ako odošle záväznú Objednávku.

 

Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

 

Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľskou spoločnosťou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnymi dodacími a kontaktnými údajmi Kupujúceho.

Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za Tovar, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

 

Neprevzatie zásielky - balíka

 

Každá potvrdená Objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich všeobecných obchodných podmienok (zákon č 40/1964 Z.z. v znení neskorších zákonných úprav).

Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete, máte možnosť požiadať o opätovné doručenie na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste si mali Tovar prevziať, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadov uvedených v odseku vyššie týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru,  prípadne ďalšieho nároku na náhradu škody, ak vznikne.

 

Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.

 

Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie všeobecných obchodných podmienok, pretože zákazník je vždy informovaný elektronickou formou o vyexpedovaní balíka.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení na základe Objednávky, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predávajúceho.

 

Ak zákazník nezaplatí Objednávku, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

 

Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy

 

Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov v odseku vyššie týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

 

PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

 

Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

 

Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

 

Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

 

Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Kupujúcim.

 

Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Kupujúcim.

 

Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe.

 

Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa odseku vyššie týchto Všeobecných obchodných podmienok je Tovar bez vád, a najmä, že:

 

 1. a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať.
 2. b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé.
 3. c) zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky.
 4. d) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti.
 5. e) spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi.
 6. f) nie je zaťažené právami tretích strán.

 

Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

 

Pri prevzatí Tovaru ste povinný Tovar dôkladne prezrieť a skontrolovať. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa odseku nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.

 

Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa odseku nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

 

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.

 

Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

 

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

 

V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa odseku vyššie, môžete nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na našu adresu uvedenú pri našich identifikačných údajoch. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecných obchodných podmienok.

 

Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných nižšie si uplatňujete.

 

Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.

 

Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi uvedenými vyššie. V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás  vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.

 

Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle odseku vyššie tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa odseku vyššie. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.

 

Vybavenie reklamácie

 

Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v odsekoch nižšie) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.

 

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

 

O vybavení reklamácie Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.

 

Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

 

Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

 

Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za Tovar bez vady, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

 

V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

 

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru. 

 

Potvrdením súhlasu so  Všeobecnými obchodnými podmienkami, Kupujúci zároveň potvrdzuje, že je oboznámený s reklamačným poriadkom.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

 

V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na našu adresu uvedenú pri našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Všeobecných obchodných podmienok.

 

Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

 

 1. a) Tovar, ktorý bol zhotovený podľa Vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

 1. b) Tovar v uzavretom obale, ktorý bol z obalu vyňatý a z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť.

 

Lehota na odstúpenie podľa odseku vyššie Všeobecných obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

 

V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť ku nám. Tovar nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

 

V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa odseku vyššie Všeobecných obchodných podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia nám Tovar zaslať poštou alebo Tovar odovzdať nám alebo nami poverenej osobe na prevzatie Tovaru (kuriérskej spoločnosti), pričom  nesiete náklady na vrátenie Tovaru k nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby (kuriérskej spoločnosti). Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre dodanie Tovaru ponúkali.

 

Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní. V prípade, že sme Vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení pohľadávku z titulu nákladov započítať na Vašu pohľadávku na vrátenie Ceny.

 

My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.  

 

PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ

 

Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: jassa@jassa.sk

 

O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru, ba@soi.sk , tel. č. 02/58272172, 02/58272104, fax č. 02/58272170

 

Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi.

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI

 

Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: jassa@jassa.sk , ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

 

Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

 

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

 

Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 

Ochrana osobných údajov 

 

Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré nájdete tu: Ochrana osobných údajov (jassa.sk)

 

Pravidlá ochrany osobných údajov sú vytvorené a spracované v súlade s aktuálne účinným nariadením GDPR a novým zákonom č.18/2018 Z. z.

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem tých uvedených v zásadách spracúvania osobných údajov na odkaze vyššie alebo štátnym orgánom v prípade kontroly

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e- mailová adresa, firemné údaje – IČO, IČ DPH

Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané hlavne za účelom vybavenia objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

 • Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy. za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný jednorázový automatický mail pre hodnotenie e-shopu.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Ak náš a Váš právny vzťah obsahuje medzinárodný prvok (teda napríklad budeme zasielať tovar mimo územia Slovenskej republiky), bude sa vzťah vždy riadiť právom Slovenskej republiky. Ak ste však spotrebitelia, nie sú týmto dojednaním dotknuté Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov.

 

Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená v našich identifikačných údajoch. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, vo Vašom  Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.

 

Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Všeobecné obchodné podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny.

 

V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.

 

Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.

 

Zmluva vrátane Všeobecných obchodných podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy však tieto Všeobecné obchodné podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Všeobecné obchodné podmienky uložiť.

 

Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji  na diaľku.

 

Posledná úprava Všeobecných obchodných podmienok nadobúda účinnosť 11.11.2021. 

 

Prevádzkovateľ a zodpovedný vedúci elektronického obchodu www.jassa.sk:

 

KARPATINYA s.r.o., so sídlom Kuchyňa 153, 90052 Kuchyňa, IČO: 50989880, DIČ: 2120567174, IČ DPH: SK2120567174, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 121267/B zo dňa 19. 7. 2017, e-mail: jassa@jassa.sk, telefónne číslo +421 905 396 271

 

Jassa | od mamy s láskou

Výbavička pre bábätko

30.01.2023

Zoznam vecičiek, ktoré by ste si mali pripraviť pred narodením bábätka.

Čo si zbaliť do pôrodnice?

15.01.2023

Nezabudnite na veci, ktoré by ste si mali zbaliť do pôrodnice. Keďže mám za sebou tri pôrody, dám vám...

Ako správne vybrať veľkosť detského oblečenia pre vaše deti a bábätká?

03.01.2023

Všetko detské oblečenie je šité z bavlnených látok s obsahom elastanu, čo znamená, že je pružné a od...

Ako sa starať o detské oblečenie, aby vydržalo dlho ako nové?

01.01.2023

Ako sa venovať údržbe jednotlivých materiálov, aby vám detské oblečenie, ktoré je z nich vyrobené slúžilo...

Vytvorené systémom www.webareal.sk

Mzg2MTFiM