S cieľom uľahčiť Vám používanie nášho e-shopu využívame cookies, ktoré nám pomáhajú prispôsobiť našu ponuku práve Vašim potrebám. Vaša ďalšia návšteva našich stránok, tak môže byť oveľa rýchlejšia a viac zodpovedajúca Vašim záujmom. Používaním e-shopu súhlasíte s ukladaním súborov cookies na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

» Štatút súťaže
Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE

 

Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže (ďalej aj ako „súťaž“) na www.jassa.skwww.facebook.com/jassahandmade a www.instagram.com/jassa_handmade (ďalej len „štatút“).

 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

 

KARPATINYA s.r.o.

Kuchyňa 153

900 52 Kuchyňa

 

IČO: 50989880

DIČ: 2120567174

IČ DPH: SK2120567174

 

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 121267/B zo dňa 19. 7. 2017

 

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

 

 

ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE

Účelom súťaže propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázkou vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke alebo instagramovom profile.

 

LEHOTA SÚŤAŽE

Súťaž trvá odo dňa jej zverejnenia až do jej ukončenia vyhlasovateľom na jeho stránke a sociálnych sieťach. Najneskôr do tohto času je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.

 

PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu zodpovie otázku vyhlasovateľa súťaže a uvedie odpoveď v komentári pod otázkou vyhlasovateľa súťaže na jeho facebook stránke.

Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu. 

Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.

 

CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:

 

  •  produkt alebo darčekovú poukážku, ktoré súvisia s predmetom podnikania vyhlasovateľa (ďalej len „hlavná cena“)

 

ŽREBOVANIE A OCENENIE

Žrebovanie súťažiaceho, ktorí splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhráva hlavnú cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 7 dní odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercu vykoná vyhlasovateľ súťaže.

Vyžrebovaný bude jeden výherca hlavnej ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o cenu len raz.

Vyžrebovaný bude aj náhradník na hlavnú cenu v prípade, že vyžrebovaný výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom alebo správou na sociálnej sieti facebook o výhre ceny, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude       vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo – obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou ceny v súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.

Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke www.jassa.sk a na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže www.facebook.com/jassahandmade a na jeho instagramovom profile www.instagram.com/jassa_handmade

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu i) tohto Článku štatútu.

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

 

 

V Kuchyni dňa 1.1.2021

 

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 

KARPATINYA s.r.o.

Kuchyňa 153

900 52 Kuchyňa

 

IČO: 50989880

DIČ: 2120567174

IČ DPH: SK2120567174

 

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo 121267/B zo dňa 19. 7. 2017

 

 

 

 

 

 

 

ZjJhZ